District Name 
WS_Lab Code
WS_Lab Name
License Type (M/D/R)
License No.
Firm Name Inspection Report Name 2015-16 Inspection Report Name 2016-17
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-04-R/82
M/S Rajendra Pal Sunil Kumar Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-21-R/07
M/S Kaushik Repairing Works Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-16-R/03
M/S Ankit Scale Company Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-13-R/2003
M/S Ajay Scale Company Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-17-R/05
M/S Sudhir & Sons Hapur     
Hapur
016
Hapur
Hapur-20-R/07
M/S Rana Scale Company Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-10-R/98
M/S Bhartiya Engineering Works Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
Hapur-05-R/83
M/S Techno Scale Corporation Hapur    
Hapur
016
Hapur
R
46-R-10
M/S ABS Weighing Communication Hapur 46-R-10 ABS 15 R  
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-27-D/11
M/S Suraj traders Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-35-D/73
M/S Hariram & Sons Iron Dealer    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-28-D/14
M/S Sartaj Ansari Hardware Store Hapur    
Hapur
016
Hapur
Hapur-25-D/09
M/S Rana Scale Company Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-16-D/93
M/S Murari Lal & Sons Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-24-D/07
M/S Om Metal Company Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-26-D/10
M/S Bala Ji Enterprises Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-20-D/2000
M/S Sushil Kumar Mayank Kumar Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-18-D/99
M/S Munni Lal & Sons Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-28-D/79
M/S Jhariyamal Mukat Lal Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-22-D/04
M/S Manohar Lal & Sons Hapur    
Hapur
016
Hapur
D
Hapur-29-D/17
M/S Scale Techno Hapur