District Name 
WS_Lab Code
WS_Lab Name
License Type (M/D/R)
License No.
Firm Name Inspection Report Name 2015-16 Inspection Report Name 2016-17
Mainpuri
026
Mainpuri
R
14 karta
jai prakash shankar lal   
Mainpuri
026
Mainpuri
R
31 karta
adarsh scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
R
38 karta
avon scale company
Mainpuri
026
Mainpuri
R
41 karta
raju hardware store
Mainpuri
026
Mainpuri
R
51 karta
shree ram scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
R
52 karta
shukla scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
R
54 karta
balaji scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
R
56 karta
jai maa durga scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
R
57karta
maa bhagwati scale works
Mainpuri
026
Mainpuri
Mainpuri
026
Mainpuri
D
20 D
shri narayan hari har shri narayan D_20 shri narayan D_20
Mainpuri
026
Mainpuri
D
93 D
shri ji iron merchant shri iron D_93 shri iron D_93
Mainpuri
026
Mainpuri
D
30 D
ashok kumar jain  ashok D_30 ashok D_30
Mainpuri
026
Mainpuri
D
39 D
mohammad zaheer hardware store mohammad  D_39 mohammad  D_39
Mainpuri
026
Mainpuri
D
32 D
jai prakash shankar lal  jay prak. D_32 jay prak. D_32
Mainpuri
026
Mainpuri
D
41 D
raju hardware store raju D_41 raju D_41
Mainpuri
026
Mainpuri
D
38 D
varish hardware store varish D_38 varish D_38
Mainpuri
026
Mainpuri
D
??
devendra kumar anop kumar devandra D_ devandra D_
Mainpuri
026
Mainpuri
D
35 D
raj bahadur mishra & sons iron dealer raj baha. D_35 raj baha. D_35
Mainpuri
026
Mainpuri
D
??
sharma hardware store sharma D sharma D
Mainpuri
026
Mainpuri
D
15 D
kailash chandra shukla & sons kailash D_15 kailash D_15
Mainpuri
026
Mainpuri
D
44 D
bajrang hardware store bajrang D_44 bajrang D_44
Mainpuri
026
Mainpuri
D
43 D
ikraar husssain rahman ikraar D_43 ikraar D_43
Mainpuri
026
Mainpuri
D
46D
rati traders  rati trader D_46 rati trader D_46
Mainpuri
026
Mainpuri
D
48 D
jai balaji kata bat traders jai bala ji D_48 jai bala ji D_48
Mainpuri
026
Mainpuri
D
51D
ajendra iron store ajendra D_51 ajendra D_51