District Name  WS_Lab Code WS_Lab Name License Type (M/D/R) License No. Firm Name Firm Address Types of W&M permitted License Issue Date  License Valid Upto  Name of the License Holder 
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 848 M/s Daimond Engeenring Works  Ganesh Puri colony, Near Durga Mandir, Susuwahi, Varansi E.V.M 2011 2017 Dhanraj Wishvkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 471 M/s Prabhunath Sharma K-66/10 Nawab Ki Deodi, Nawapura, Varanasi Beam Balance  M C I Weaights 1991 2017 Prabhunath Sharma & Lal Ji
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 855 M/s Tirumala Engeeniras Ptol No-E4 Sent Johns Colony, Madholi Bhuulanpur P.A.C. Varanasi  E.V.M 2013 2017 Smt. Julie Devi 
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 840 M/s Roy Weights Soluation B-21/92 N, Shankarachara Nagar, Baijnattha, Varanasi  E.V.M 2011 2017 Kamlendu Roy Chowdhury
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 640 M/s Maha Laxmi Metal Industries 56/104-A Ausangang, Varanasi Scientific konical Balance 1998 2017 Yogesh Chandara Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 767 M/s Kanak Scientific Industries k. 56/108 A-4 Golabag, Ausangang, Varanasi Scientific konical Balance 1994 2017 Sanjay Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 785 M/s Roy Electronices 6- Vijya Nagaram Colony, Bhelupur, Varanasi E.V.M 1997 2017 Shubhendu Roy Chodhary
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  M 631 M/s The Polar Balance Industries B-4/18/5 Hanuman Ghat, Varanasi Scientific Balance & Weights 1975 2017 Nandlal Roy Chaoudhary
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 6 M/s Prabhu Nath Sharma K-57/191 Nawapur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1964 2017 Prabhu Nath Sharma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 45 M/s Ramesh Imporiam C-13/23 Orangabad, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1973 2017 Ramesh Chandara Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 62 M/s The Polar Balance Industrice B-4/18-5 Hanumanghat, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1975 2017 Nandlal
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 63 M/s Mahalaxmi Metal Industis Bada Ganesh, Kteriya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1977 2017 Yogesh Chandara Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 65 M/s Prakash Metrix Kendra K-58/22-A-2-M Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1977 2017 Jagdish Prashad Gupta & Murli Dhar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 75 M/s Vikram Tula Bhandar K-58/K Bada Ganesh, Kteriya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1978 2023 Vinay Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 91 M/s. Varanasi Tula Kendra K-66/75 Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1981 2017 Lal Ji Prashad Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 92 M/s. Son Scale Indurstrys K-63/170 Bhut Bhairav, Nakhas, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1981 2017 Bharat Lal
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 114 M/s Radhe Jwelary Tools & Kesh Ck-57/33, Resham Katra, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Radhe Shayam Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 116 M/s Bhartiy Kata Ghar K-62/8 Shaty Sagar Maidagin Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Prakash Chandra
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 120 M/s. Gupta Scale Copeny K-66/71 Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Gopal JI Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 117 M/s Bemisal  Scale Indurtries M-15/84 Dargah, D.L.W. Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Vahuddin Siddiqi
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 124 M/s. Kanak Scientific Indurtric K-56/108-A-4 Golabag, Oshanganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1994 2017 Sanjay Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 133 M/s Ray Electranic 6 Vijya Nagaram Colony, Bhelupur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1996 2017 S.N. Ray Chaudhary
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 134 M/s.Indina Scale Arazi No 633/2, Vashano Nagar, Chhitupur, Lanka, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1997 2017 Motiram & Mahendra Pratap Maurya
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 143 M/s Kashap tula Bhandar K-66/74 Narahipura, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1998 2017 Ram Prashad Kashap
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 145 M/s Laxmi Balance Tradres C-4/149 Kali Mahal, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1998 2017 Laxmi Kant Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 157 M/s. Oriental Scales Corporotion  Ground Flor Shop No.2 Near Vijaya Cinema, Durgakund Road, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2002 2017 Ashok Kumjar Varma &  Neeraj & Deepak & Chandan
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 160 M/s. Gayatri Tradeveg C-28/70 Teliyabag, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2002 2017 Piyush Naresh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 165 M/s Aman Interprises K-63/167 Bhut Bhairav, Nakhas, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2004 2017 Ashwani Kuamar Visvkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 167 M/s Kamal Scale Indurstries K-63/170 Bada Ganesh, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2004 2017 Kamal Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 170 M/s. Insafe Wighing  system  C-26/1-A Kabir Road, Ganesh Bag Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Tribhun Upadhya
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 172 M/s. Delta Scale Trading C-32/27 A-8Chandua Telephone, Colony, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Durga Prashad Srivistava
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 173 M/s. Shree Balaji Interprieses  C-27/279 A-2 Nirmar Comlex Maldahiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2006 2017 Retesh Kumar
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 175 Raj Treding Compeny  S-1/7  Kabir Nagar, Durga Kund, Varansi METRIC WEIGHTS MEASURES 2006 2017 Shree Mati Bhawana Ray
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 178 Shree Hari Marcketing D-14/1995 Tedhi Neem Bass Phatak,  Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Sumant Aannd Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 183 M/s. Shasi Traders B-38/95 Tulsipur, Mahmurganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2008 2017 Ravi Prakash
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 184 M/s Ram Sundar Raja Ram K-63/157 Bada Ganesh, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2008 2017 Anil Kumar gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 190 M/s Real Ganga weighing Works M.No.117 Churamanpur, Madela, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Govind Viswkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 192 M/s. Kata Wala K-63/157 Bada Ganesh, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Aannad Kujmar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 193 M/s S.K. Traders C-K- 57/31 Resham Katra, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Shatish Kumar Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 200 M/s Roy weighing Soluation B-21/92 Baijnatha, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2010 2017 Kamlendu Roy Chowdhury
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 203 M/s Nand & Sons K-57/197 Nawapur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2011 2017 Rahul Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 204 M/s Maa Tara Weighing Solution A-5/66 Mukimganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2011 2017 Shankar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 207 M/s Daimond Engineering Nasirpur, Susuwahi, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2012 2017 Dhanraj Visvkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 209 M/s Ram Sewak & Sons K-63/158 Bada Ganesh, Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2012 2017 Akash Agahari
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 215 M/s Vishal Scale Corporation D-35/91-A Jagambadi, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2014 2017 Vishal Yadav
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 216 M/s. Tirumala Engineeniars Madholi, Sent Jhons Colony, Bhullanpur, P.A.C. Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2014 2017 Sheemati Julie Devi
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 217 M/s. Gelexy Insuments Corporations C-19/232-A-1F-2 Lallahpura Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2014 2017 Vijay Shankar Visvkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 218 M/s Maa Tara weights scale system 4/1148 Barigadhi, Ramnagar Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Shree Vijay Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 219 M/s Chandan Kumar & Madan Kumar  C-32/23-K-1 Vidhyapith Road, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Chandran Kumar
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  D 221 M/s. R.S. weights Scale C-k 58/29 Resham Katra, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Ranjeet Kumar Sonkar
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 10 M/s Prabhu Nath Sharma   METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Prabhunath Sharma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 11 M/s Krishana Balance Works  B-33/32A Saket Nagar, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Krishan Dev Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 16 M/s Janta Balance Repairing Works  K-62/137 Sapt Sagar, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Sujauddin Siddki
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 41 M/s Hindustan Balance Repairing Works Badi Piyari Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Prakash Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 45  M/s Ramesh Imporiyam  Orangabad Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2002 2017 Ramesh Chandara Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 68 M/s Vikram Tula Bhandar K-63/157 Lohtiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2023 Vinay Kumar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 70 M/s Laxmi Balance Tradrs C4/149, Kali Mahal, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Laxmikant Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 73 M/s Meenu Balance Works  k-58/22A-2M Bada ganesh, Lohatiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1980 2017 Murli Dhar Gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 95 M/s Shahu Balance Tradrs  C-3/33 Kali Mahal, Nya Pandariba, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Ram Gopal Shahu
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 76 M/s Indian Balance Repairing Works Chhitupura, Lanka, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1980 2017 Motiram 
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 100 M/s Mishara Balance Repairing Works C-6/53-A Bag Beriya, Chetganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1984 2017 Janadin Mishara
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 103 M/s Bemishal Scale Indrustry M-15/84 D.L.W. Get Manduhadih, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1984 2017 Bahuddin Siddiki
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 104 M/s Janhit Balance Kendra D-51/45 Suraj Kund Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1985 2017 Laxmi Devi
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 134 M/s Durga Balance Repairing Works Arazi No. 623/2 Vashano Nagar, Chittupur Khas, Lanka Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Mahend Pratap Maurya
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 138 M/s Shakti Traders D-27/10 Nathu Saa Bharamhpuri, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Basanat Kumar Sharma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 184 M/s Shivam Traders K-62/60 Vishesvarganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Jata Shankar Prashad
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 185 M/s Sankhatha Tradrs Ck-48/162 Hadhasarai, Raja Darwaja, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Vishnu Seth
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 188 M/s Purwanchal Balance Repairing Works C-19/218 Lallahpura Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2002 2017 Sunil Kuram Upadhaya
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 209 M/s Shai Repairing Center E-4 Sent Jonse Colony, Mahroli, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2003 2017 Ritesh Kumar
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 222 M/s Paynear Balance Works Plot No. 277 Bhagwanpur, Lanka, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2004 2017 Vivek Lethura
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 226 M/s Sandeep Repairing Works  D-34/9 Ganesh Mahal, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Sandeep Kumar Mishara
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 244 M/s Delta Repairing Works C-32/27-A-8 ,Chandua Telephone, Colony, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Durga Prashad Srivistava
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 245 M/s Samrat Balance Works 13/6, 2-63 Ghasiyari, Kajakpura Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2006 2017 Rina Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 246 M/s Ajad Balance Singh Works N-7-2A-15A Annad Bihar Colony, Bhikharipur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2006 2017 Praveen Kumar Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 247 M/s Sai Baba Traders A-38/238 Koniya, Kjakpura, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2006 2017 Ashok Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 255 M/s Ganesh Balance Works 27/111 Jagatganj, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Rajesh Kumar Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 258 M/s Rameshwar Mahadev Balance Works 4/720 Ramnagar Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Aanand Kuamr
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 262 M/s Keshari Balance Repairing  Raja Talab, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Anil Kumar Keshari
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 178 M/s Akta Balance Tradrs B-31/83 Saket Nagar, Sankatmochan, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Chandra Shakher Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 140 M/s Ray Balance Works Kachawa, Chohani, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1993 2017 Awdhesh Kumar Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 256 M/s Ishu Balance Repairing Works Shiv Nagar, Colony, Kandwa, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Ajay Kuamr gupta
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 283 M/s Raj Treding Compeny  3/1 Kabir Nagar, Durga Kund, Varansi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Vipul Ray
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 293 M/s Maltielctrinaic Balance Works 206/1 Churamanpur, Bhullnpur, Varanasi EWM 2010 2017 Govind Viswkarma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 305 M/s new Pooja Traders Koniyar, Varanasi EWM 2011 2017 vinod Kumar Pandey
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 304 M/s R.G. veg Works C 28/70 Teliyabag, Varanasi EWM 2011 2017 Piyush Naresh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 308 M/s Kritikey Balance Kajakpura, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2013 2017 Vijay Kumar Singh
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 309 M/s Parshuram Sharma A-34/100-8C Golgadda, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2013 2017 Jitendr Nath Sharma
Varanasi 084 Lahurabir  Varanasi  R 318 M/s New Kartike Repairing Works Kamlesh Nagar, Bhawanpur. Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Ajay Kumar Pandey